Om Låt Stå

Ett verktyg för lärare

Projektets kärna är ett antirasistiskt läromedel för högstadie- och gymnasielärare. Materialet kommer förpackat i en metodbox och fungerar som ett underlättande verktyg för skolor som på ett seriöst och långsiktigt sätt vill jobba mot rasism och diskriminering. Låt Stå är ett normkritiskt, forskningsbaserat och nyskapande metodmaterial med utgångspunkt i skolans styrdokument. Likabehandling är centralt.

Materialet har utvecklats av PeaceWorks och Mångkulturellt centrum samt utformats utifrån de bägge organisationernas erfarenheter av och kompetenser inom praktiskt ungdomsarbete och forskning kring rasism.

Därefter har materialet pilottestats på fem skolor. En referensgrupp bestående av lärare, elever, pedagoger och experter har också bidragit till att materialets kvalitet säkerställts.

Fokus på lärarens kompetens

Till skillnad från andra metodmaterial bygger inte Låt Stå på att det skickas ut externa utbildare till skolorna. Istället är materialet skapat för att användas av läraren som processledare. Fokus ligger på att stärka lärarens förmåga att vidareförmedla kunskap och förhållningssätt kring rasism. Detta för att skapa den kontinuitet och långsiktighet som tidigare saknats i arbetet mot rasism i skolorna.

Klimatet i klassrummet är viktigt

En grundläggande tanke i materialet är att skapa ett inkluderande och positivt klimat i klassrummet. Alla är vi en del av problemet och därmed kan vi också lösa det tillsammans. Materialet fokuserar därför mycket på hur man kan prata om rasism.

Elevprojekt

Med Låt Stå utvecklas tänkandet kring rasism och visionen är att eleverna blir en del i arbetet på vägen till ett samhälle för alla. Då delar av materialet handlar om att eleverna arbetar med egna projekt bidrar detta också till ett viktigt steg i ett långsiktigt arbete.

Det antirasistiska budskapet

Sverige idag upplevs av många som segregerat och många människor vittnar om rasism och diskriminering i sin vardag. Statistisk pekar på att människor har olika förutsättningar i dagens Sverige, många hamnar utanför och rasismen leder till hierarkier och maktskillnader. En av grunderna i Låt Stå är att se just det och därefter försöka se lösningar. Vardagsrasism och fördomar är något alla människor bär med sig och insikten att rasism på många sätt genomsyrar vårt samhälle är en viktig del av själva lösningen. Möjligheter till förändring kan bara skapas om vi först belyser och ifrågasätter de rasistiska normerna och strukturerna. Vi menar att det är viktigt att se rasismen i relation till historiska sammanhang och ifrågasätta den svenska självbilden för att förstå att det i många fall har avgörande betydelse för hur vi uppfattar, betraktar och behandlar varandra.

 

school