Lektionstips: Makt och strukturer

Fortsättning på vår lektionstips-serie: Varje vecka under hösten ger vi tips inom olika teman om hur en talar om rasism – taget ur vårt metodmaterialLåt dig inspireras.

Makt och strukturer

classroom

Syftet med lektionen är att förstå hur maktstrukturer och diskrimineringsgrunder samverkar.

Makt och intersektionalitet

Tid: Cirka 40–60 minuter

Material: Whiteboardtavla och penna

Ämneskoppling: Samhällskunskap, historia

Genomförande

1.Börja med att göra en brainstorm kring begreppet diskriminering.

2. Fråga om eleverna känner till de sju diskrimineringsgrunderna? Skriv upp dem en efter en på tavlan när de kommer upp.Sju diskrimineringsgrunder: Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder

3. Fråga inom vilka sammanhang diskriminering kan ske. I lagens mening kan diskriminering ske på följande platser eller situationer (koppla gärna till befintlig likabehandlingsplan för verksamheten och elevernas rättigheter i skolväsendet):

Arbetslivet
Utbildning
Handel med varor, tjänster och bostäder (utanför privat­ och familjelivet)
Anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (exempelvis marknader, mässor eller konserter)
Hälso­ och sjukvården
Socialtjänsten, färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag Socialförsäkringssystemet (Försäkringskassans tjänster)

Statligt studiestöd
Värnplikt och civilplikt
Offentlig anställning

4. Rita en maktstapel för varje diskrimineringsgrund (se bilden). Gå igenom stapel för stapel och fråga eleverna vem som har mest makt inom varje kategori utifrån hur det brukar se ut i samhället (hur normerna är). Obs! Det är viktigt att du inte tar för givet vad som ska hamna längst upp för att inte reproducera normen, utan låt eleverna välja. Längst upp skriver du de som har mest makt, längst ner de som har minst makt. Fråga sen: Finns det något mönster?
5. Be eleverna att i huvudet visualisera en person med mycket makt, kanske en toppolitiker på högsta nivå eller en VD för ett multi­ nationellt företag. Gå återigen igenom stapel för stapel. På kön, fråga om det är en kvinna eller en man de ser framför sig? På sex­ ualitet, är det en homo­, bi­ eller heterosexuell person? På funk­ tionalitet, vilken form av funktionalitet är det som premieras. Gå igenom alla staplar. Hur blev utfallet? Varför ser det ut som det gör? Är det bra eller dåligt att det är så? Vad kan det leda till? Går det att förändra? Det är viktigt att säga att visionen är ett sam­hälle där ingen har mer makt än någon annan endast på grund av om de exempelvis är män, vita eller cis.
6. Låt diskrimineringsgrunderna vara kvar men sudda ut staplarna. Utgå från mallen på föregående sida och rita upp på tavlan. Två personer ska illustreras. Fråga vem som har mest makt i utgångs­ läget. Experimentera sen genom att ändra vissa av personernas olika karaktärsdrag och se vad som händer. Efter varje ändring till­ frågas klassen vem som har mest makt? Ändra gärna två eller tre av kategorierna åt gången så att det blir tydligt att något händer. Till exempel kan du ändra person 1 från man till kvinna, från ålder 50 till 15 och från CIS till trans och se vad som händer. Experi­mentera! Diskutera efter varje ändring på personerna hur makt kan förändras dynamiskt beroende på hur olika maktordning­ ar samverkar (intersektionalitet). Förklara att maktförhållanden kan förändras beroende på sammanhang. Fråga till sist om det är någon som känner igen situationerna. Har ni varit med om att ha blivit tilldelade mycket makt (eller hög status) i en situation, och sen låg i en annan? Exemplifiera gärna med dig själv.

Postat: 18 november, 2015

Kommentarer (0)